Belge, Marka ve Logo Kullanımı

1.     Amaç

Bu prosedür, MYK mevzuatı ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar kapsamında EFETURK Belgelendirme tarafından kişilere verilen belgelerin ve bu belgeler üzerinde yer alan marka ve logoların kullanılması için gerekli şartları tanımlamaktır.

2.     Kapsam

Belge, Marka ve logonun kullanımında uyulması gereken kuralları kapsar.

3.     Sorumlular

Personel belgelendirme faaliyetlerinde yer alan tüm personelin yanı sıra, bu hizmetten yararlanan belgeli kişiler de sorumludur.

4.     Tanımlar

Belge: Adı geçen kişinin belgelendirme şartlarını yerine getirdiğini gösteren, bu standardın hükümlerine göre bir belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenen doküman.

Marka: Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret.

Logo: Bir kuruluşun, bir gazetenin vb. adının, simge özelliği bulunan, özel olarak hazırlanmış biçimi.

Belgeli kişi: Belgelendirme şartlarını yerine getirdiğini ispatlayan, ulusal yeterlilik hükümlerine göre belgelendirme kuruluşundan (EFETURK Belgelendirme) belge almaya hak kazanmış kişi.

5.     İlgili Dokümanlar

  • SÖ02 Mesleki Yeterlilik Belgesi Kullanım Sözleşmesi
  • DŞ23 Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar
  • DŞ09 Marka Logo R10-06_10_0

6.     Uygulama

6.1.  Belge Kullanımı

EFETURK Belgelendirme tarafından verilen belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Belge, belgede adı geçen kimsenin mülkiyetinde olup, hiçbir şekilde başka bir kimseye devredilemez. Belgenin üçüncü şahıslarca haksız yere kullanımından doğan sorumluluk, kullanan kimseye aittir.

Belgeye uygun olmayan atıflarda bulunulması veya belgelerin, marka veya logoların yayınlarda, kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanılması yasaktır.

Verilen belgeler başvuruda bulunan personelle ilgili olup, firma veya ürün belgesi izlenimi verecek şekilde kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılır. Belge kullanma hakkı kazanan kimselerin, belgeyi yanıltıcı tarzda veya haksız kullandığı veya tanıtım dokümanlarında belgeye ait bilgileri, ilgili tarafları yanıltıcı şekilde kullandığı tespit edildiğinde, belgeyi yanıltıcı tarzda veya haksız yere kullanan kimse, hakkında yasal işlem başlatılır.

EFETURK Belgelendirme başarı belgesinde, EFETURK Belgelendirmeye ait marka ve logo, MYK logosu ve TURKAK logosu yer almalıdır. Belge, “EFEDŞ23 Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” ve “EFE.DŞ09 Marka Logo R10.06” belirtilen hususlara uygun şekilde kullanılmalıdır. Belge EFETURK Belgelendirmenin mülkiyetinde olup, belgelendirme prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Aksi taktirde Düzeltici/Önleyici Faaliyet başlatılarak uygunsuz durum ortadan kaldırılır.

Belgeler, belgelendirilmiş kişi tarafından hiçbir surette başkasına devredilemez, kullandırılamaz. Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma veya anlaşılmasını engelleyecek tahribat söz konusu olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için eski belge ile birlikte EFETURK Belgelendirmeye başvuruda bulunulmalıdır.

Belgenin askıya alınması durumunda veya geçerlilik süresi dolduğunda geçersizdir. Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi belgesinin askıya alınması veya iptalinden sonra belgesini veya belgedeki logoları kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.

Belge, belgeli kişinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir. Belge, belgeli kişi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap gibi yayınlar veya internet ortamında kullanılabilir.

Belge üzerindeki logolar hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluşlar, ‘’EFE.SÖ02 Mesleki Yeterlilik Belgesi Kullanım Sözleşmesi’’ ile belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belge askıya alınır veya iptal edilir. Başarı belgesi ile ilgili olarak, düzenlendiği ilgili Ulusal Yeterlilik ile belirlenen geçerlilik süresi içerisinde ve periyotlarda gözetim işlemleri yerine getirilecektir.

Gözetim faaliyetinin şekli ve kapsamı da yine ilgili Ulusal Yeterlilik ile belirlenmiş ve web sayfasında ilgili kılavuzlarda yayınlanmıştır. Geçerlilik süresi içinde belgelerin kaybedilmesi, belgenin zarar görmesi veya belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması ve kapsamının daraltılması durumunda belgeli kişi EFETURK Belgelendirmeye başvurarak, yeni bir belge düzenlenmesini talep edebilir. Bu işlem için kişiden ücret tarifesinde yer alan belge hizmet bedeli ve belge masraf karşılığı talep edilir.

6.2.  Logo/Marka Kullanımı

EFETURK Belgelendirmeye ait marka ve logo, MYK logosu ve TURKAK logosu, belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet katalogu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.

EFETURK Belgelendirmeye ait marka ve logo, MYK logosu ve TURKAK logosu, sadece belgelendirme kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler.

EFETURK Belgelendirmeye ait marka ve logo, MYK logosu ve TURKAK logosunun kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markanın ürüne/hizmete ait olmadığı, ürünün/hizmetin sunumunda çalışan kişiye ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilmelidir.

EFETURK Belgelendirmeye ait marka ve logo, MYK logosu ve TURKAK logosu, web sitesinde belirtilen şekillerde, renklerde, boyutlarda ve beyaz zemin üzerine kullanılabilir. EFETURK logo/markasının boyutları, ancak okunabilirliği oranları bozulmamak şartıyla değiştirilebilir.

EFETURK Belgelendirmeye ait marka ve logo, MYK logosu ve TURKAK logosu, basılı veya elektronik ortamda, kullanan kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.

EFETURK Belgelendirmeye ait marka ve logo, MYK logosu ve TURKAK logosu, ürün veya hizmetin onaylandığı veya önerildiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılamaz.

 

6.3. EFETÜRK Belgelendirme Logosu

EFETURK Belgelendirmeye ait logo(lar) aşağıdaki gibi kullanılmaktadır.

 

           

7.     Revizyon Kapsamı

Revizyon No Tarih Açıklama
00 07.05.2019 İlk Yayın
01 09.05.2019 Logo güncellendi.
     

 

Menü