KVKK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ADAYLARINI AYDINLATMA METNİ

EFETURK BELGELENDİRME’nin, 5544 sayılı kanun ile belirlenmiş ve farklı tarihlerde tebliğleri yapılmış mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesinin tahsisi için sınav ve belgelendirme aşamalarının gerçekleştirilmesinde gerekli kişisel verileri işlemesi gerekmektedir.

Bu veriler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakalığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu ve bu kuruma bağlı diğer tesisler ile paylaşılabilir.

Kişisel veriler Aday Başvuru Formu veya tek nokta başvuruları içinde firmalardan talep edilen dökümanların içeriğinden temin edilebilir.

Edinilen kişisel veriler MYK mevzuatı gereğince belge geçerlilik süresine ilave 5 yıl ve en fazla 10 yıl süre ile saklanacaktır. Sınav ve belgelendirme sürecinde alınan kamera kayıtları 1 yıl süresince saklanacaktır.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUN 5. Maddesinin 2 fıkrasının ç bendi gereğince, EFETURK BELGELENDİRME’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumlarında gerekli kurumlar ile paylaşılabilecektir. İlgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:

a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUN 11. Maddesi gereği tüm veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir;

EFETURK BELGELENDİRME’ye başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınız konusundaki taleplerinizi ıslak imzalı olarak tarafımıza ulaştırmanız halinde gerekli işlemler yapılacaktır. Ayrıca bir maaliyet doğurması halinde Kuruluşumuz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarife üzerinden ücret alınacaktır.

Menü